Przedmiot działalności

Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności [PKD] jest:

 1. Przedmiotem przeważającej działalności Spółki jest:
  38.21.Z – Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne
 2. Przedmiotem pozostałej działalności Spółki są:
  38.11.Z – Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
  38.12.Z – Zbieranie odpadów niebezpiecznych
  38.31.Z – Demontaż wyrobów zużytych
  38.32.Z – Odzysk surowców z materiałów segregowanych
  39.00.Z – Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami
  47.99.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
  49.41.Z – Transport drogowy towarów
  68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
  77.12.Z – Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
  77.39.Z – Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej nieklasyfikowanych
  81.29.Z – Pozostałe sprzątanie
  81.30.Z – Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
  82.11.Z – Działalność usługowa związana z administracją obsługą biura
  96.03.Z – Pogrzeby i działalność pokrewna
Skip to content