Rada nadzorcza

Przewodniczący – Zdzisław Rygiel
Sekretarz – Grzegorz Polak
Członek Rady – Lucyna Walawska
Członek Rady – Jarosław Chyliński
Członek Rady – Krystian Kowalski

Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki i w wykonywaniu nadzoru udziela zaleceń, podejmuje uchwały i zleca zatrudnianie specjalistów ze Spółki i spoza niej, w tym biegłych rewidentów do wykonania kontroli formalnej, finansowej i merytorycznej.

Kompetencje:
1. Badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat.
2. Badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat.
3. Składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnych sprawozdań z wyników badań określonych w poprzednich punktach.
4. Zawieszenie w czynnościach z ważnych powodów członków Zarządu lub całego Zarządu.
5. Delegowanie członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu lub Zarządu Spółki w razie zawieszenia lub odwołania członków Zarządu czy też całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać.
6. Zatwierdzenie regulaminu Zarządu Spółki.
7. Zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego Spółki uchwalonego przez Zarząd Spółki. 
8. Zatwierdzenie struktury organizacyjnej Spółki.
9. Opiniowanie wszystkich spraw kierowanych do Zgromadzenia Wspólników.
10. Wyrażanie zgody na ustanowienie na nieruchomościach fabrycznych i innych nieruchomościach Spółki ograniczonych praw rzeczowych, oddanie ich do używania na czas dłuższy niż trzy lata.
11. Wyrażanie zgody na nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach, jeżeli ich wartość w roku obrotowym przekracza 5 % kapitału zakładowego Spółki.
12. Opiniowanie emisji obligacji.
13. Wyrażanie zgody na podejmowanie inwestycji, zaciąganie kredytów i udzielanie gwarancji i poręczeń, jeżeli suma obciążeń przekracza 10 % kapitału własnego Spółki w roku obrotowym. 
14. Ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu Spółki.
15. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki.

Skip to content